Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan

Persbericht

Het Gewest neemt het plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan

 

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering op donderdag 8 december het Plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid definitief goedgekeurd. Het plan krijgt de steun van de verenigingssector, die nauw betrokken was bij de opstelling. Er worden 69 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het overheidsbeleid

Sinds 2012 is de Regering verplicht om in alle beleidslijnen aandacht te besteden aan de genderdimensie. We moeten echter vaststellen dat er nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met deze dimensie in de beleidslijnen, die nochtans een impact hebben op het dagelijkse leven van de Brusselaars. Zowel op het vlak van huisvesting, stedenbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, digitale inclusie, enz. worden er nog steeds genderongelijkheden vastgesteld, die een overkoepelende aanpak vereisen.

Het doel van de 69 concrete acties van dit plan is ervoor te zorgen dat er beter rekening wordt gehouden met de genderdimensie bij de uitstippeling, uitvoering en evaluatie van alle gewestelijke beleidslijnen. "We willen ervoor zorgen dat gendermainstreaming een automatisme wordt dat verankerd is in elke beleidsbeslissing en -maatregel, om de feitelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen te garanderen, zodat Brussel een meer egalitair Gewest wordt waar er geen sprake meer is van genderdiscriminatie", verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Een plan dat is opgesteld in nauwe samenwerking met de verenigingssector

Nesma Consulting, een vzw die gespecialiseerd is in de kwestie gendermainstreaming, werd door equal.brussels aangesteld om de Brusselse Regering en besturen bij te staan bij het vaststellen van de doelstellingen en acties van het plan: er werden gedurende enkele maanden thematische werkgroepen gehouden, bestaande uit gendercorrespondenten. De opstelling van het plan gebeurde rechtstreeks op basis van de besprekingen in deze werkgroepen, waarbij aan de betrokken kabinetten en overheidsinstellingen werd gevraagd actiefiches op te stellen in het kader van hun bevoegdheden.

Het advies van de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Adviesraad voor personen met een handicap en Brupartners werd ingewonnen en hun aanbevelingen werden opgenomen in het plan.

 

Een transversaal plan

Het plan heeft betrekking op alle betrokken bevoegdheidsdomeinen van het Gewest: gelijke kansen, huisvesting, mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, werk, openbaar ambt, burgerparticipatie, digitalisering, toerisme en internationale betrekkingen.

Enkele kernmaatregelen van het plan:

  • Actie 19: Een strategie voor gendermainstreaming ontwikkelen voor de opdrachten van perspective.brussels

“We bouwen aan de stad van morgen door veranderingen aan te brengen in het huidige programma, dat lange tijd niet op de behoeften van alle inwoners was afgestemd. Voortaan staat gendergelijkheid centraal in elke fase, van de planning tot de werken, met als doel de stadsplanning genderneutraal te maken” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort

  • Actie 56: Een reeks acties uitvoeren om de stereotypen met betrekking tot de technische en managementberoepen van Brussel Mobiliteit te ontkrachten en het percentage vrouwen in deze beroepen te verhogen

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit: “We aanvaarden onbewust een zekere statusquo dat bepaalde jobs eerder voor mannen zijn en dat vrouwen minder veilig zijn op bepaalde momenten. Die status quo verwerpen we in dit genderplan, vrouwen moeten op elk moment veilig zijn van gender gerelateerd geweld, technische en management jobs moeten evenzeer toegankelijk zijn voor vrouwen als voor mannen en de publieke ruimte moet even vrouwelijk ingevuld zijn als mannelijk. Doorheen diverse acties van Brussel Mobiliteit, van de MIVB en van parking.brussels gaan wij trots onze rol daarin spelen!”

  • Actie 46: Seksisme, racisme en intimidatie doeltreffender bestrijden binnen het gewestelijk openbaar ambt

 

Sven Gatz, minister van Ambtenarenzaken: “Bij het gewestelijk openbaar ambt wordt voortdurend gestreefd naar een aangename werkomgeving voor iedereen. Er is nu een geregeld kader om ervoor te zorgen dat er geen ruimte is voor seksisme, racisme of enige vorm van intimidatie. Dit plan zal onze actieterrein optimaliseren en alle werknemers vanaf hun indiensttreding bewust maken van het belang van gelijkheidsvraagstukken, die een duidelijk invloed hebben op het welzijn op het werk.”

  • Actie 57: Het percentage vrouwen in functies op het terrein bij Net Brussel in de openbare ruimte (reiniging, ophaling, blazers, enz.) verhogen

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: "Het verhogen van het percentage vrouwen in functies op het terrein bij het Agentschap Net Brussel is natuurlijk een kwestie van toegang tot werk, maar ook van vervrouwelijking van de openbare ruimte. Hoe meer vrouwelijke werkneemsters en vrouwelijke ambtenaren van overheidsdiensten er in de straten van Brussel zijn, hoe veiliger andere vrouwen zich zullen voelen. ”

  • Actie 65: De acties van het Plan voor digitale toe-eigening ten behoeve van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de informatie- en communicatietechnologieberoepen voortzetten

 

Bernard Clerfayt, Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding: "Vrouwen vertegenwoordigen meer dan 50% van de mensheid. Mogen we ons hun talenten ontzeggen om de economische ontwikkeling van ons Gewest te waarborgen? Neen. Er zijn echter sectoren waar de vooroordelen nog diepgeworteld zijn: IT, bouw, transport, enz. Met dit plan willen we de mentaliteit veranderen, mentale vooringenomenheid bestrijden en iedereen de mogelijkheid geven om een job te vinden die bij hem of haar past, ongeacht het geslacht.”

  • Actie 14: Instrumenten ontwikkelen om rekening te houden met het genderaspect op het vlak van de architectuur van openbare huisvesting

Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen: “Het introduceren van een genderdimensie in de huisvesting is een noodzakelijke nieuwigheid. Andere steden hebben het al gedaan, en Brussel zal de volgende zijn. Een denkoefening met alle betrokken partners zal ervoor zorgen dat bij alle openbare vastgoedprojecten rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen en dat de volgende openbare woningen in Brussel egalitaire woningen zullen zijn. ”

  • Actie 17: De genderdimensie integreren in de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), Good Living en een vademecum voor een inclusieve openbare ruimte opstellen

 

Pascal Smet, staatssecretaris : “Stedenbouw is essentieel om in te zetten op inclusie en gender. De hoofddoelstellingen van de nieuwe GSV zijn om de inclusie van iedereen in de maatschappij te verzekeren, de levenskwaliteit te verbeteren, de sociale samenhang te verhogen en het isolement en onveiligheidsgevoel tegen te gaan. Bij het ontwerp van inclusieve ruimtes wordt aandacht besteed aan de verschillende identiteiten van mensen en de manier waarop ze de openbare ruimte gebruiken (gender, leeftijd, handicap, sociaaleconomische situatie...). Deze kwesties worden vanuit een ‘intersectionele’ en ‘Gender Plus’-aanpak in de GSV opgenomen. Het concept ‘Gender Plus’ is ruimer dan gender alleen en houdt ook rekening met de verschillende levensfases, van kind tot bejaarde, sociale klasse, kwetsbare groepen en verschillende culturen. Zo moeten drukbezochte plaatsen met name beschikken over bijkomende voorzieningen, waaronder openbare toiletten, drinkwaterfonteinen en/of ruimtes om te spelen en te ontspannen. De openbare verlichting zal comfortabel en veilig verkeer van alle gebruikers in de openbare open ruimte moeten verzekeren. Deze voorbeelden tonen aan dat de stad van morgen vandaag wordt ontworpen, voor iedereen.”

  • Actie 38: Een actieplan ter ondersteuning en bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap goedkeuren en uitvoeren

 

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie: “Momenteel zijn slechts 30% van de zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrouwen. Onze bedoeling is om toegang tot het ondernemerschap te garanderen voor alle Brusselse vrouwen, vooral diegenen die minder zichtbaar zijn in de ondernemerswereld. Het is simpelweg een kwestie van gelijkheid, maar ook van emancipatie, aangezien ondernemerschap een manier is om een eigen baan te creëren. ”

Een regelmatige monitoring

Elke maatregel in het Plan is gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord door het kabinet van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en equal.brussels.

De eindevaluatie zal gebeuren door een externe dienstverlener, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces degelijk en neutraal verloopt. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd.

 

Hier vindt u het Plan voor gendermainstreaming en gendergelijkheid aan

Tags: