Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed

Persbericht

Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed

 

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering het Plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025 op donderdag 1 december definitief goedgekeurd. Het plan krijgt de steun van de verenigingssector, die nauw betrokken was bij de opstelling ervan. In het plan worden 44 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor een betere inclusie van personen met een handicap in Brussel.

Toch moeten we vaststellen dat personen met een handicap vandaag nog steeds niet dezelfde toegang genieten als de rest van de bevolking. Of het nu gaat om huisvesting, verplaatsingen, mobiliteit, werkgelegenheid, burgerparticipatie, deelname aan het sociaal-culturele leven of digitale toegankelijkheid...

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de inaanmerkingneming van personen met een handicap en van de toegankelijkheid een automatisme wordt dat verankerd is in elke beleidsbeslissing en -actie, opdat de hele bevolking toegang zou hebben tot openbare plaatsen, diensten en informatie” verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Een transversaal plan waarin alle gewestelijke bevoegdheden vervat zitten

Het doel van de concrete acties van dit plan is ervoor te zorgen dat beter rekening wordt gehouden met de handicapdimensie bij de uitstippeling, uitvoering en evaluatie van alle gewestelijke beleidslijnen. Het doel is om van Brussel een meer inclusieve en voor iedereen toegankelijke regio te maken.

Dit plan werd dus opgesteld in nauwe samenwerking met alle Brusselse ministers en staatssecretarissen. "Dat vertaalt zich concreet in de goedkeuring van de maatregelen die van toepassing zijn op alle bevoegdheden van het Gewest: gelijke kansen, huisvesting, mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, werk, openbaar ambt, burgerparticipatie, digitalisering, toerisme en internationale betrekkingen", verklaart Nawal Ben Hamou.

Een plan dat gebaseerd is op de aanbevelingen van de verenigingssector

Het CAWaB, het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, werd aangesteld door equal.brussels om de Regering en de Brusselse besturen bij te staan bij het bepalen van de doelstellingen en de acties van het plan. Met zijn netwerk van 21 verenigingen steunt het CAWaB de opmaak van het plan om doelstellingen vast te stellen die beantwoorden aan de behoeften van de sector en van de personen met een handicap, die rechtstreeks betrokken zijn bij dit Handistreamingplan.

Doorheen de hele ontwikkeling van het plan heeft het CAWaB de zorgen en verwachtingen van de sector kunnen overmaken en zijn technische expertise kunnen leveren. Deze behoeften zijn ook vastgesteld aan de hand van bronnen en referenties zoals het verslag aan het einde van de legislatuur van de Brusselse Adviesraad voor Personen met een Handicap (BAPH), het eerste evaluatieverslag van het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de VN, de alternatieve verslagen van Unia en het Belgium Disability Forum (BDF).

De adviezen van de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap, de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Brupartners werden ingewonnen en hun aanbevelingen zijn opgenomen in het plan.

Een plan dat nauwgezet zal worden opgevolgd

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het Plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord door de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap in samenwerking met de verenigingssector en equal.brussels. Bovendien zal er ook een eindevaluatie van het plan worden uitgevoerd door een dienstverlener, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces degelijk en neutraal verloopt. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd.

“Ik vind het van het allergrootste belang om bij de uitwerking van het gewestelijk beleid ook rekening te houden met handicaps in de ruime betekenis van het woord. Ik ben bijzonder tevreden dat het Brussels Gewest voortaan zal beschikken over een handistreamingplan waarmee het de beleidsvoering beter beoogt af te stemmen op mensen met een handicap”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

 “´Iedereen welkom’ is niet zomaar een bordje dat je ophangt aan de deur,”  zegt Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.  “Het vergt een scherpe blik, verschillende ervaringen en vaak kleine maar essentiële aanpassingen om mensen met een beperkte mobiliteit echt welkom te heten. Dat gaat over toegankelijke metrohaltes, het verlagen van stoepdrempels, het verkleinen van de afstand tussen perron en tramstel. We zijn vastberaden om van Brussel een inclusieve, toegankelijke stad te maken.” 

Alain Maron, Brussels Minister belast met Leefmilieu: "Het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een handicap is een belangrijk punt, vooral wat betreft groene ruimten en parken. Het verheugt mij dat dit handelingsplan in deze richting gaat, naast andere acties in het kader van het geïntegreerd sociaal en gezondheidsplan (ISSP).”

Sven Gatz, Brussels Minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid & Imago van Brussel: “Ons plan handistreaming voor handicaps in Brussel onderstreept de noodzaak om de gehandicaptenproblematiek in ons denken en onze beleidsmaatregelen te integreren en er nauwkeurig en gestructureerd aandacht aan te besteden, zodat wij de omgeving van mensen beschouwen als een voor iedereen toegankelijke plaats. Als liberaal zie ik het niet alleen als een kwestie van betere toegankelijkheid, maar ook als een kwestie van fundamentele uitoefening van iemands rechten en vrijheden.”

Bernard Clerfayt, Brussels Minister bevoegd voor Werkgelegenheid, Digitale Transitie en Plaatselijke Besturen: “In het kader van mijn bevoegdheden sluit het Handistreaming-plan naadloos aan op het gevoerde beleid. Aldus wordt in het Plan voor Digitale Toegankelijkheid een van de acties gewijd aan het helpen van mensen met een handicap om zich de digitale technologie eigen te maken. Het plan voor administratieve vereenvoudiging heeft tot doel de kwaliteit van het burgeronthaal te verbeteren. Wat Werk en Plaatselijke Besturen betreft, zullen wij werken aan de verhoging van de werkzaamheidsgraad van mensen met een handicap, die op de arbeidsmarkt sterk gediscrimineerd worden. De GSOB zal trouwens een opleiding ontwikkelen over het aanwerven en verwelkomen van mensen met een handicap.”

Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: "Er zijn verschillende hefbomen die gebruikt kunnen worden om het leven van mensen met een handicap op ondernemersniveau te verbeteren. Daarom is het van essentieel belang de voorlichting en bewustmaking van gehandicapte ondernemers te verbeteren om het ondernemerschap zo inclusief mogelijk te maken. Daarnaast zijn er premies en steun beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in toegankelijkheid voor mensen met een handicap"

“Indien we als gewest op een duurzame wijze willen groeien moeten we onze publieke ruimte toegankelijk maken voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaren. Eén van de acties in het plan handistreaming bestaat uit het integreren van een doorgedreven aandacht voor de noden van mensen met een handicap in de regelgeving. Diversiteit en inclusie zullen een belangrijke rol spelen in de nieuwe stedenbouwkundige regelgeving, Good Living. Concreet betekent dit dat er bij het ontwerpen van de publieke ruimte systematisch aandacht zal worden besteed aan de verschillende identiteiten van mensen (gender, leeftijd, handicap, sociaaleconomische situatie...), en aan de manier waarop ze gebruiken maken van die ruimte” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

 

Hier vindt u het Plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed

Meer info?

Kabinet Vervoort: Zeynep Balci – 0498 81 65 14

Kabinet Van den Brandt: Pieterjan Desmet – 0471 51 34 35

Kabinet Maron: Simon Vandamme - 0479 660 323

Kabinet Gatz : Amil Djellal – 0490 14 04 13

Kabinet Clerfayt : Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Kabinet Ben Hamou : Annaïk de Voghel - 0472 71 99 31

Kabinet Trachte : Nicolas Roelens – 0485 89 83 95

Kabinet Smet : Marc Debont – 0473 98 08 75 

Tags: