De gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een prioriteit van de Brusselse Regering

Persbericht

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een prioriteit van de Brusselse Regering

Onder impuls van staatssecretaris Nawal Ben Hamou maakt de strijd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voortaan deel uit van alle Brusselse gewestelijke bevoegdheidsdomeinen. "Voor het eerst in Brussel wordt de kwestie van de vrouwenrechten centraal gesteld in het overheidsbeleid", zegt Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen tevreden.

Volgens Nawal Ben Hamou zijn er verschillende acties die deze strijd symboliseren. "We hebben het budget voor gelijke kansen verdubbeld om de verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen en vrouwenrechten nog meer te ondersteunen. Ik heb er ook voor kunnen zorgen dat de Brusselse Regering 3 ongeziene actieplannen heeft goedgekeurd: het plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen, het gendermainstreamingplan en het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Voor het eerst in België werd er bijzondere aandacht besteed en werden er ongeziene acties genomen op het gebied van steun aan eenoudergezinnen en gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ook in de plannen ter bestrijding van racisme, en in de plannen inzake handistreaming en LGBTQIA+ wordt rekening gehouden met de genderdimensie", verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

De staatssecretaris wilde van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een overkoepelende strijd maken, op het kruispunt van haar bevoegdheden inzake huisvesting, sport en sociale cohesie: "Voor het eerst wordt in Brussel een huisvestingsbeleid ontwikkeld dat rekening houdt met de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. We financieren de publicatie van genderstudies in de huisvestingssector, waardoor we kunnen beschikken over nauwkeurigere gegevens over de meest kwetsbare groepen en hun specifieke behoeften. Dankzij de aandacht voor de genderdimensie in de clausules van de bestekken van het Woningfonds kunnen we ook meer egalitaire woningen bouwen”.

De uitvoering van het in 2021 aangenomen gewestelijk plan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen wordt voortgezet met de invoering van het “kids friendly”-label. Dit label is bedoeld voor openbare diensten en infrastructuren voor horeca, vrijetijdsbesteding, cultuur, sport en ontspanning waar voorzieningen worden aangeboden die zijn aangepast aan eenoudergezinnen. Binnenkort wordt een projectoproep voor gemeenten gelanceerd om hen te helpen bij het opzetten van steunmaatregelen voor eenoudergezinnen. De inhoud van de website alleenstaandeouder.brussels wordt bijgewerkt om eenoudergezinnen te informeren over de beschikbare hulp en diensten, en in oktober wordt ook een informatiecampagne gelanceerd voor het brede publiek.

Plaatselijke besturen vormen eveneens belangrijke spelers en de steun aan lokale initiatieven blijft van groot belang. Er wordt een opleiding over gelijkheid tussen meisjes en jongens gegeven aan het personeel van kinderdagverblijven en daarnaast wordt er een handvest “gelijkheid meisjes-jongens” opgesteld voor kinderdagverblijven en gemeentelijke kleuterscholen.

De opleiding “gender en de stad” voor gemeenteambtenaren voor stedenbouw en ruimtelijke ordening wordt ook voortgezet om de openbare ruimte te verbeteren en beter rekening te houden met de specifieke behoeften van vrouwen.

Begin 2023 werd een totaalbudget van 200.000 euro toegekend aan 40 sportclubs om de toegang tot sport voor Brusselse vrouwen te bevorderen. Daarnaast zullen we dankzij een intergemeentelijke werkgroep over de integratie van de genderdimensie in het gemeentelijk sportbeleid nog uitgebreider kunnen nadenken over de kwestie. Tot slot staat er dit jaar ook een evenement voor de gemeentes gepland over de bestrijding van genderongelijkheid in de sport.

Tags: