Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten

Persbericht

Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten

 

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering het Brussels Plan ter bestrijding van racisme 2023-2026 op donderdag 15 december definitief goedgekeurd. Het doel is dat elke persoon, ongeacht zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, zich gerespecteerd kan voelen en zijn rechten kan uitoefenen: het recht om te wonen, te werken, gebruik te maken van het openbaar vervoer, de juiste zorg te krijgen of zich veilig te verplaatsen in de openbare ruimte. Met de concretisering van dit Plan wil het Brussels Gewest een voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van de naleving van de grondrechten.

Dit plan omvat 48 acties en is baanbrekend:

 • Omdat het werd opgesteld op basis van de door het Brussels Parlement georganiseerde "Assisen tegen Racisme", een nooit eerder gevoerd overleg onder impuls van de voorzitter, Rachid Madrane. Van april tot september 2021 werden tientallen academici en praktijkdeskundigen gehoord. Op basis van deze hoorzittingen stelden de Brusselse parlementsleden 207 aanbevelingen op voor de Brusselse regering.
 • Omdat de bestrijding van racisme in Brussel voor het eerst op een volledig overkoepelende manier wordt benaderd, vanuit alle ministeriële bevoegdheden.
 • Omdat in dit plan wordt voorgesteld een brede waaier van zowel beproefde als vernieuwende methodes te gebruiken om alle vormen van racisme te voorkomen. Dankzij deze werkwijze konden de Brusselse regering en betrokken besturen rekening houden met de werkzaamheden van de verenigingen en het parlement en deze omzetten in concrete acties.

Le Plan place la sensibilisation et l’information au cœur de ses actions :

 • De geschiedenis van de eeuwenoude discriminatie van de Roma, de geschiedenis van het antisemitisme en van de kolonisatie en de sporen daarvan in de openbare ruimte
 • De aandacht voor de onschatbare bijdrage van immigranten, antiracistische bewegingen en de wederzijdse verrijking tussen culturen van uiteenlopende achtergronden
 • Het doorbreken van racistische stereotypen
 • Voorlichting over grondrechten
 • Herinnering aan de norm die racisme en zogenaamde rassendiscriminatie verbiedt, vaststelling van nieuwe maatregelen op bepaalde gebieden, strengere controle op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving, en tot slot de toepassing van sancties wanneer dat nodig blijkt
 • Permanente opleiding van verschillende actoren over bestaande tools om racisme en discriminatie te voorkomen en tegen te gaan op verschillende vlakken, zoals op het vlak van veiligheid, de toegang tot huisvesting, werk, diensten of uitgaansgelegenheden
 • Verbetering van de opvang en de begeleiding van slachtoffers, verbetering van de toegankelijkheid en vereenvoudiging van meldingen
 • Betere voorzieningen in de sociale en gezondheidssector
 • Verfijning van de analyses om discriminatie te objectiveren

 

 

Een plan dat in nauw overleg werd opgesteld

Naast de Assisen heeft de regering zelf ook een groot aantal raadplegingen gehouden en het plan ter advies voorgelegd aan de sociale partners, het CCOJB, de NAPAR-coalitie en Unia. Vervolgens werd elke minister en staatssecretaris gevraagd om zo veel mogelijk rekening te houden met deze adviezen.

Il en sera de même pour la mise en œuvre du Plan : le secteur associatif, qui se verra pérennisé dans son action au travers de la nouvelle règlementation bruxelloise relative au subventionnement pluriannuel du secteur associatif, sera un partenaire de choix.

Hoewel de overheid alle beschikbare hefbomen inzet om racisme een halt toe te roepen, steunt dit actieplan immers ook op het essentiële werk van de dynamische Brusselse verenigingssector, die over een enorme expertise beschikt en die onmisbaar is om deze belangrijke opdracht te vervullen.

De sector zal ook vertegenwoordigd zijn in de toekomstige Brusselse Raad tegen Racisme. Deze Raad zal worden opgericht om, op eigen initiatief of op verzoek van een regeringslid, adviezen uit te brengen over elk initiatief inzake racismebestrijding.

Nauwgezette opvolging

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het Plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord via het kabinet van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en equal.brussels.

De eindevaluatie zal gebeuren door een externe dienstverlener, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces degelijk en neutraal verloopt. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd.

Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Parlement: “De strijd tegen racisme en vooroordelen is van vitaal belang voor onze samenlevingen, en dat geldt misschien nog meer voor een stad die zo kosmopolitisch is als Brussel! Ik ben zeer blij dat het Parlement en de Brusselse Regering hebben samengewerkt aan de opstelling van een gewestelijk plan, waarbij de aanbevelingen die het maatschappelijk middenveld tijdens de Assisen heeft geformuleerd, zijn omgezet in concrete acties, en waarbij van de strijd tegen alle vormen van racisme een echte beleidsstrategie wordt gemaakt”.

“In Brussel zijn maar liefst 184 nationaliteiten aanwezig en zitten gastvrijheid en het aanvaarden van verschillen dus ingebakken in het DNA,” aldus minister-president Rudi Vervoort. “Het nieuwe Brusselse plan ter bestrijding van racisme vergt waakzaamheid en de vastberaden inzet van alle stuwende krachten. De Brusselse veiligheidsactoren spelen in dat verband uiteraard een belangrijke rol om het respect voor de basisrechten te waarborgen.”

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: “Een belangrijke stap werd gezet in de strijd tegen racisme. Felicitaties aan collega Nawal Ben Hamou die ervoor zorgt dat Brussel stap per stap naar een inclusieve en veilige stad voor iedereen evolueert. Brussel is van alle Brusselaars ongeacht afkomst en in Brussel moet iedereen zichzelf kunnen zijn zonder discriminatie. En het is die strijd waar ik deel van wil zijn. We zullen bij de MIVB, parking.brussels en bij Brussel Mobiliteit nog meer inzetten op de dekolonisatie van de openbare ruimte, de diversiteit te weerspiegelen in onder andere MIVB-haltes en op het personeel nog beter vormingen te geven om te kunnen omgaan met racistische voorvallen.”

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “De openbare ruimte wordt dagelijks door de Brusselaars gedeeld, en de manier waarop we deze ruimte benoemen, moet getuigen van een wereldvisie en bijdragen aan onze beeldvorming. Vanuit dat perspectief willen we zichtbaarheid geven aan mensen uit verschillende minderheidsgroepen en aan mensen die hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt door hun strijd tegen kolonisatie, racisme of discriminatie. Daarom zal Leefmilieu Brussel, via de benaming van toekomstige parken en groene ruimtes in Brussel, zorgen voor de erkenning van een grotere verscheidenheid aan persoonlijkheden”.

Sven Gatz, minister van Ambtenarenzaken: “De bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer moet gepaard gaan met preventieve en correctieve maatregelen zoals sensibilisering en concrete acties zoals uitgewerkt in dit plan. Met doeltreffende tools kunnen we zo het diversiteitsbeleid rond racisme en discriminatie binnen de gewestelijke instellingen beter aanpakken.”

“Brussel is de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld en alle burgers die er wonen moeten dezelfde toegang hebben tot de Brusselse arbeidsmarkt. In een tijd waarin veel sectoren onder druk staan en arbeidskrachten nodig hebben, moeten we iedereen dezelfde kansen bieden, ongeacht hun fysieke kenmerken. Anders zou het sociale verspilling zijn. Bovendien zal ik in januari 2023 15 krachtige verbintenissen voorstellen om alle vormen van discriminatie bij aanwerving te bestrijden", verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: "De huidige gebeurtenissen en de cijfers tonen voldoende aan dat er een krachtig actieplan nodig is om racisme en discriminatie te bestrijden. Via dit plan geeft het Brussels Gewest te kennen dat het al zijn bevoegdheden wil aanwenden om in te grijpen in alle domeinen van het dagelijks leven van de Brusselaars, maar ook van de mensen die Brussel komen bezoeken of er werken, en er zo een essentiële gewestelijke uitdaging van te maken.”

Barbara Trachte, Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: "Als Staatssecretaris voor Economische Transitie is het voor mij cruciaal om ervoor te zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot het ondernemerschap, ongeacht hun afkomst of achtergrond. We willen ons bij onze acties ter begeleiding en ondersteuning van het ondernemerschap dan ook inzetten voor de bestrijding van discriminatie op grond van huidskleur, zogenaamd ras, nationaliteit, nationale of zogenaamde ‘etnische’ afstamming en afkomst".

Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp: “De strijd tegen racisme is een collectieve, altijd aanwezige gelegenheid. We werken met name aan een betere en diversere vertegenwoordiging van de Brusselaars in de administraties of brandweerkorpsen door er een nieuw diversiteitsplan in te voeren of door selectiecriteria op te stellen bij gelijkwaardige kandidaten. Want de Brusselse diversiteit is een troef die naar waarde moet worden geschat.”

 

Klik hier om het Brussels Plan ter bestrijding van racisme te downloaden

Tags: