Presbericht

 

> Vers la version française

 

Coronacrisis – Steunpremie voor huurders met een bescheiden inkomen die een inkomensverlies lijden

Heel wat Brusselse huurders met een bescheiden inkomen lijden een inkomensverlies als gevolg van de door de coronacrisis opgelegde afzonderingsmaatregelen. Dit verlies van inkomsten heeft onvermijdelijk gevolgen voor het betalen van de huur. Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou wil deze huurders ondersteunen door een eenmalige premie toe te kennen van 214,68 euro per gezin.

 

Wie zal in aanmerking komen voor deze premie?

Per woning zal er één premie worden toegekend.

De premie is enkel voor huurders op de private huurmarkt:

  • bij wie de coronacrisis geleid heeft tot een daling of een volledig verlies van het inkomen tussen 16 maart 2020 en 3 mei 2020 als gevolg van een tijdelijke gedeeltelijke of volledige werkloosheid gedurende ten minste 15 werkdagen, voor zelfstandigen die recht hebben op het overbruggingsrecht of op elke andere gewestelijke premie die bedoeld is voor zelfstandigen die zijn uitgesloten van het overbruggingsrecht.

Voor gezinnen is het voldoende dat één enkel gezinslid aan deze voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de premie. Ook personen in een situatie van medehuur kunnen in aanmerking komen.

  • van wie de huurovereenkomst is afgesloten voor de enige woning en het hoofdverblijfadres in Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de huurder(s) op het moment van de premieaanvraag,
  • van wie de netto belastbare inkomsten van het gezin (vóór de coronacrisis), afhankelijk van de gezinssamenstelling, gelijk zijn aan of lager zijn dan 150% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt:

 

Kinderen ten laste [1] Alleenstaande Gezin met een inkomen Gezin met 2 of meer inkomens
0 34.924,76 € 38.805,30 € 44.348,97 €
1 42.131,46 € 47.675,13 €
2 45.457,62 € 51.001,29 €
3 48.783,78 € 54.327,45 €
4 52.109,94 € 57.653,61 €
5 55.436,10 € 60.979,77 €
6 58.762,26 € 64.305,93 €

 

De toekenningsvoorwaarden voor deze premie werden zo veel mogelijk vereenvoudigd om een semi-automatische toekenning mogelijk te maken. Er zal een specifieke brief naar de veronderstelde  begunstigden worden verstuurd om hen de nodige informatie te verstrekken voor het indienen van hun aanvraag.

“Het deel van het budget dat een Brussels gezin uitgeeft aan huisvesting is veel hoger bij gezinnen met de laagste inkomens. Het is dan ook van groot belang dat deze huurders met een bescheiden inkomen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, op een snelle en eenvoudige manier steun kunnen krijgen. Er werd een totaalbedrag van bijna 18  miljoen uitgetrokken voor de toekenning van deze premie” aldus de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou.

 

[1] Een als gehandicapt erkend kind ten laste = 2 kinderen ten laste, dus als men 1 kind ten laste heeft dat als gehandicapte wordt erkend, worden de minimum- en maximumdrempels genomen die gelden voor 2 kinderen ten laste.

Tags: