Presbericht

> Vers la version française

 

Interministeriële Conferentie over vrouwenrechten: gecoördineerde steun voor vrouwen die verzwakt zijn door de Coronacrisis

 

Onder het voorzitterschap van de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou kwam de Interministeriële Conferentie over vrouwenrechten op vrijdag 8 mei voor het eerst bijeen. Een interministeriële conferentie die tot doel heeft de coördinatie en de samenwerking tussen de verschillende machtsniveaus te versterken om de rechten van de vrouw op alle gebieden van het dagelijks leven te waarborgen.

 

Op de agenda van de twaalf IMC-ministers: een evaluatie van de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van vrouwen, met speciale aandacht voor huiselijk geweld. Deze eerste interministeriële vergadering was het onderwerp van twee voorbereidende werkvergaderingen met de vertegenwoordigers van de ministers, op 2 en 17 april 2020.

 

In het kader van een geleidelijke deconfiniëring zijn de ministers overeengekomen hun werkzaamheden ter ondersteuning van vrouwen op alle niveaus van de macht voort te zetten op het gebied van preventie, bescherming, vervolging, geïntegreerd beleid en gegevensverzameling.

 

Geweld tegen vrouwen

 

Inzake preventie:

 • De Gemeenschappen en de Gewesten monitoren zee regelmatige de hulplijnen en hulpchats en met de toewijzing van de nodige personele en budgettaire middelen zodat de werking van deze diensten tijdens een zo ruim mogelijk tijdvenster kan worden verzekerd en het aanbod indien nodig snel kan worden aangepast.
 • Elke entiteit blijft sensibiliseringscampagnes voeren die toegankelijk zijn voor het grote publiek, zodat de hulplijnen en de nummers voor hulp en ondersteuning aan slachtoffers onder de aandacht worden gebracht.
 • Elke entiteit verzekert de continuïteit van de meertalige diensten en de diensten voor dove en/of slechthorende personen., die zorgen voor een zo breed mogelijke toegang tot de hulplijnen en opvang- en begeleidingsdienst, en dit voor zowel slachtoffers, daders als professionelen.
 • De Federale Minister van Gelijke Kansen ondersteunt de chatlijn voor seksueel geweld met een extra budget van 80.000 euro om het chatteam te versterken, zal de opleiding van chatpsychologen op het gebied van traumabegeleiding ondersteunen en het aantal individuele sessies met een externe psycholoog verhogen, en zal een sociale netwerkcampagne lanceren om kwetsbare groepen te bereiken.
 • Lokale of gewestelijk overheden worden ermee belast om, waar dit nog niet is gebeurd, in nauw overleg met de betrokken actoren een systeem van hulp in de apotheken voor ondersteuning voor slachtoffers in te voeren en de bevolking te informeren over het bestaan ervan.
 • Elke entiteit blijft het aanbod van diensten voor (potentiële) geweldplegers promoten, via de hulplijnen voor geweld en de permanentiediensten van de vereniging Praxis.
 • De Gemeenschappen verzekeren de continuïteit van de werking van de justitiehuizen met in het bijzondere aandacht voor de begeleidingsopdrachten in het kader van intrafamiliaal geweld.

 

Op het vlak van bescherming:

 • De federale Minister van Volksgezondheid zal een evaluatie maken van de manier waarom artsen slagen en verwondingen vaststellen en van het gebruik van dixit attesten in dit kader.
 • De federale minister van Gelijke Kansen verzekert de toegang 7d/7 en 24u/24 van de Zorgcentra na Seksueel Geweld en met verspreiden van deze informatie.
 • Elke entiteit monitort en indien nodig verhoogt het aantal noodopvangplaatsen voor slachtoffers van partner- en intrafamiliaal geweld om tegemoet te komen aan de huidige behoeften en de hangende aanvragen en om de psychosociale opvolging op te zetten in samenwerking met de beroepsmensen uit de sector.
 • Elke entiteit centraliseert de informatie over de beschikbare plaatsen om de aanvragen beter te kunnen doorsturen.
 • Elke entiteit besteedt bijzondere aandacht aan de periode na de lockdown, om deze mensen een meer blijvende opvangmogelijkheid te garanderen, hetzij door een verlenging van de opvang in een opvangtehuis of door een oplossing voor een zelfstandige huisvesting.
 • De Gemeenschappen, wat betreft de opvang van gezinnen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal of partnergeweld, verzekeren de continuïteit van de dienstverlening van ONE en Kind en Gezin tijdens deze periode, evenals het informeren van jongeren en kinderen over intrafamiliaal geweld.

 

Wat betreft opsporing en vervolging:

 • De federale minister van Binnenlandse Zaken zorgt voor het naleven van de richtlijn van 27 maart 2020 door erop te wijzen dat er een specifieke aandacht moet worden besteed aan de problematiek van intrafamiliaal en partnergeweld en door in samenwerking met alle Gewesten de fiches met nuttige informatie en contactnummers op grote schaal binnen en via de politie te verspreiden.
 • De Minister van Justitie evalueert de omzendbrief COL 4/2006 binnen het expertisenetwerk ‘misdrijven tegen personen’.
 • De Minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en de Gemeenschappen voeren de gemeenschappelijke omzendbrief betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld uit.

 

Wat betreft intregraal beleid en het verzamelen van gegevens en onderzoek:

 • De Minister van Binnenlandse Zaken om de nieuwe toepassing van de huidige module ‘Infosuite’ te implementeren die zou toelaten om nationaal een zicht te krijgen op de feiten IFG die geregistreerd werden in de verschillende ISLP-servers te volgen.
 • De Gemeenschappen en de Gewesten starten een de denkoefening om de samenwerking tussen de betrokken diensten, waaronder politie, betreffende de tenuitvoerlegging van tijdelijke huisverbod te optimaliseren.
 • De Vlaamse Gemeenschap verzekert de continuïteit van de werking van de Family Justice Centers/ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling;
 • De politiediensten zetten de constructieve dialoog voort tussen hen en hulplijnen betreffende de procedure tot opheffing van de anonimiteit bij hulplijnen in geval van mogelijks noodzakelijke dringende interventie. De mogelijkheid wordt momenteel versneld onderzocht.
 • De Minister van Binnenlandse Zaken en de Gewesten dragen alle politiezones op om proactief te werken en opnieuw contact op te nemen met daders en slachtoffers van intrafamiliaal of partnergeweld van wie de namen bekend zijn door klachten die aan het begin van het jaar werden ingediend;
 • Elke entiteit en de federale overheid volgen de aanbevelingen en bevindingen van Grevio nauwlettend op, met name in het kader van de strijd tegen geweld tegen vrouwen in tijden van lockdown.

 

Geestelijke, seksuele en reproductieve gezondheid

 

 • De federale minister van Volksgezondheid heeft tevens in het kader van covid -19 voor kinderen en jongeren (en ook voor ouderen) de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg uitgebreid. Hierdoor kunnen ook mensen met psychische problemen beroep doen op de eerstelijnspsycholoog in het kader van de terugbetaling. Er zijn drie indicatie die hiervoor in aanmerking kunnen komen, namelijk angststoornissen, depressieve klachten en alcoholproblemen.
 • Elke entiteit verzekert de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg door de voortzetting van de diensten voor zwangerschapsafbrekingen in de centra voor gezinsplanning en de abortuscentra en de dringende gynaecologische consulten.

 

Gelijke kansen

 

 • De Minister van Werk volgt de extra maatregelen om de combinatie van werk en zorg voor de kinderen te vergemakkelijken op, alsook het uitzonderlijk en tijdelijk ouderschapsverlof.
 • De Minister van Werk volgt de nieuwe werkloosheidsmaatregelen die door haar genomen werden op.
 • De leden van de IMC volgen het onderzoek over de genderdimensie van de Covid-19-crisis verder op.
 • Elke entiteit integreert de genderdimensie (gendermainstreaming) in de strategie voor de versoepeling post-crisis en bevordert de aanwezigheid van genderdeskundigen in verschillende werkgroepen en taskforces.

 

 

De Interministeriële Conferentie zal in juni van dit jaar opnieuw bijeenkomen om te zorgen voor de follow-up van de vastgestelde maatregelen en de eventuele aanpassing ervan aan de verschillende fasen van het exitplan en de herstelmaatregelen die in het vervolg zullen worden genomen.

 

 

Meer info:

Kabinet Ben Hamou : Annaïk de Voghel – 0472 71 99 31 – adevoghel@gov.brussels

Kabinet Wilmès : Elke Pattyn – 0479 33 51 48 – elke.pattyn@premier.fed.be

Kabinet Geens : Sieghild Lacoere – 0475 50 55 50 – sieghild.lacoere@just.fgov.be

Kabinet De Block : Tijs Ruysschaert – 0478 39 40 52 – tijs.ruysschaert@minsoc.fed.be

Kabinet Muylle : Miet Deckers – 0475 76 65 26 – miet.deckers@muylle.fed.be

Kabinet Somers : Arthur Orlians – 0476 26 67 42 – arthur.orlians@vlaanderen.be

Kabinet Demir : Andy Pieters – 0499 17 35 84 – andy.pieters@vlaanderen.be

Kabinet Beke : Steffen Van Roosbroeck – 0479 24 54 64 – steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be

Kabinet Linard : Nicolas Parent – 0497 17 20 57 – nicolas.parent@gov.cfwb.be

Kabinet Glatigny : Sandrine Lonnoy – 0477 67 03 43 – sandrine.lonnoy@gov.cfwb.be

Kabinet Morreale : Stéphanie Wilmet – 0479 44 25 36 – stephanie.wilmet@gov.wallonie.be

Kabinet Antoniadis : Jennifer Nyssen – 087 596 492  – kab.antoniadis@dgov.be

Tags:
,