Presbericht

> Vers le communiqué de presse en français

 

Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten: er wordt een nationale coördinatie opgezet ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

 

Op initiatief van de voorzitster van de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten, Nawal Ben Hamou, heeft een eerste interministeriële werkgroep vergaderd over de dringende kwestie van geweld tegen vrouwen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de vertegenwoordigers van de 12 ministers, leden van de Interministeriële Conferentie, een stand van zaken opgemaakt van de specifieke maatregelen die genomen zijn op het vlak van preventie, bewustmaking, indienen van klachten, vervolgingen, maar ook van bescherming en ondersteuning van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld tijdens deze periode waarin mensen moeten thuisblijven. Tijdens deze vergadering werd uiteraard rekening gehouden met de eisen van de verenigingssector, die met het oog op deze eerste vergadering waren meegedeeld.

Uit de besprekingen blijkt dat alle diensten zich zeer snel aan de situatie hebben aangepast:

 • De hulplijnen/hulpchats (0800-30 030, 1712 en https://https://www.seksueelgeweld.be/ik-ben-slachtoffer) werden versterkt en worden regelmatig gemonitord om indien nodig het aanbod snel aan  de vraag te kunnen aanpassen.  De CAW blijven actief met hun aanbod aan slachtoffers van familiaal geweld. Zij zijn zowel telefonisch als via chat en mail. De lopende begeleiding worden verder gezet via dezelfde kanalen om zo maximaal de hulp, begeleiding, ondersteuning en nabijheid te bieden.
 • Er is ook informatie over beschikbare hulp te vinden op de website https://www.we-access.eu/nl en er zijn hulplijnen in 22 vreemde talen (https://www.luisterendeoren.be/nl/contact)
 • De begeleiding van daders door de vzw Praxis of de Justitiehuizen wordt per telefoon of videoconference voortgezet. Daders werden daar individueel van op de hoogte gebracht.
 • De justitiehuizen en de Family Justice Centers nemen actief, via telefoon of videoconferentie, contact op met slachtoffers en daders in IFG-dossiers om te informeren hoe het gaat en om opvolging te verzekeren.
 • De drie Zorgcentra na Seksueel Geweld blijven 24u/24u geopend en bieden ook een telefonische permanentie aan.
 • Het College van Procureurs-generaal heeft bevestigd dat de vervolging van geweld op vrouwen  een prioriteit is en blijft.
 • Alle parketten werden herinnerd aan de strikte toepassing van COL4/2006 (gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-Generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld).
 • Binnen het expertisenetwerk “Criminaliteit tegen Personen” van het College van Procureurs-generaal, werden de magistraten erop attent gemaakt dat de coronamaatregelen een verhoogd risico op intrafamiliaal en huiselijk geweld met zich mee kunnen brengen.
 • Ook in deze uitzonderlijke omstandigheden hebben de parketten zich georganiseerd om zo efficiënt mogelijk tegen huiselijk geweld of andere dringende vormen van criminaliteit op te treden (via interventie tijdens wachtdiensten, dringende behandeling van dergelijke dossiers, zittingen…). Het tijdelijk huisverbod behoort in deze context ook tot de mogelijkheden om verdere risico’s te stoppen.
 • Tenslotte zorgen ook de rechtbanken voor continuïteit in de burgerlijke of strafrechtelijke behandeling van dit soort geschillen.
 • De politiediensten werden bewustgemaakt van de problematiek en zij hebben hun waakzaamheid verhoogd. Het Coördinatiecomité voor alle politiediensten heeft gewezen op de permanente aandacht voor de omgang met slachtoffers, als basisfunctionaliteit van de Geïntegreerde Politie. De politiediensten werden hiervoor extra bewustgemaakt door middel van een operationele richtlijn (d.d. 27/03/20). Om de waakzaamheid te verhogen, werd nadruk gelegd op aandacht voor dringende en/of zware bijzondere vormen van slachtofferschap en/of klachten met een risico voor de fysieke integriteit van personen (minderjarigen, intra-familiaal geweld…).
 • Op basis van een regelmatige monitoring van de beschikbare noodopvang worden alternatieve oplossingen voor noodopvang gezocht voor slachtoffers met of zonder kinderen, waarbij de nodige psychosociale begeleiding wordt geboden.

Andere initiatieven zullen nog worden versterkt:

 • De communicatie van noodnummers en hulplijnen naar het grote publiek zal worden opgevoerd en er zullen sensibiliseringscampagnes op radio en tv worden (her)opgestart.
 • Lokale initiatieven zullen binnen de Interministeriële Conferentie worden gedeeld zodat ze eventueel kunnen worden gepromoot tot de rest van het land.
 • Er zal bijzondere aandacht gaan naar de kwetsbaarste groepen, zoals vrouwen met kinderen, en er moet een gecoördineerde aanpak komen met ONE en Kind en Gezin.

 

De deelnemers aan de werkgroep hebben zich ertoe verbonden permanent contact te houden door  de uitwisseling van informatie te versterken, met name over elk nieuw initiatief dat in het kader van de Covid-19-pandemie moet worden genomen.

Er is een volgende werkvergadering gepland op 17 april om de situatie volledig te monitoren en om de besproken onderwerpen uit te breiden met bijvoorbeeld de sociaaleconomisch situatie van vrouwen tijdens de afzonderingsperiode en in de eerstelijnswerking in de gezondheidszorg en de sociale sector, eenoudergezinnen en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

 

Meer info :

Kabinet Ben Hamou : Annaïk de Voghel – 0472 71 99 31 – adevoghel@gov.brussels

Kabinet Wilmès : Elke Pattyn – 0479 33 51 48 – elke.pattyn@premier.fed.be

Kabinet Geens : Sieghild Lacoere – 0475 50 55 50 – sieghild.lacoere@just.fgov.be

Kabinet De Block : Jelle Boone – 0499 14 26 99- jelle.boone@minsoc.fed.be

Kabinet Muylle : Miet Deckers – 0475 76 65 26 – miet.deckers@muylle.fed.be

Kabinet Somers : Arthur Orlians – 0476 26 67 42 – arthur.orlians@vlaanderen.be

Kabinet Demir : Andy Pieters – 0499 17 35 84 – andy.pieters@vlaanderen.be

Kabinet Beke : Steffen Van Roosbroeck – 0479 24 54 64 – steffen.vanroosbroeck@vlaanderen.be

Kabinet Jeholet : Nicolas Reynders – 0473 27 14 79 – nicolas.reynders@gov.cfwb.be

Kabinet Linard : Nicolas Parent – 0497 17 20 57 – nicolas.parent@gov.cfwb.be

Kabinet Morreale : Stéphanie Wilmet – 0479 44 25 36 – stephanie.wilmet@gov.wallonie.be

Kabinet Antoniadis : Jennifer Nyssen – 087 596 492 – jennifer.nyssen@dgov.be

Tags: