Nieuwe beheersovereenkomst BGHM — Investeren in mensen

Persbericht

 

 

De beheersovereenkomst 2021-2025 van de BGHM werd ondertekend door vertegenwoordigers van de BGHM en de Staatssecretaris Nawal Ben Hamou. Deze overeenkomst legt de prioriteiten van de BGHM vast voor de komende jaren. Een nieuwigheid van deze overeenkomst is dat er een centrale plaats wordt toegekend aan het welzijn van de sociale huurders en dat de BGHM actief op zoek is gegaan naar de meerwaarde die zij kan betekenen voor de openbare vastgoedmaatschappijen.

Deze nieuwe beheersovereenkomst is het resultaat van een uitgebreide denkoefening van de BGHM-teams, gebaseerd op de noden van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en de wensen van de Staatssecretaris voor huisvesting, Nawal Ben Hamou. Ze vertaalt de grote ambities van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vlak van huisvesting. Het gemeenschappelijk doel: een concrete oplossing voorzien voor minstens 15.000 gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

« Door de huidige gezondheids-, economische en sociale crisis dreigen de meest kwetsbare gezinnen nog dringender beroep te moeten doen op het professionalisme van de BGHM en de OVM’s om hen te helpen toegang te krijgen tot kwaliteitswoningen tegen een huur die aan hun inkomen is aangepast, » verduidelijkt Staatssecretaris Nawal Ben Hamou. “Ik ben ervan overtuigd dat de BGHM over de nodige expertise en talenten beschikt om het hoofd te bieden aan de grote problemen die we tegen het einde van de legislatuur nog moeten oplossen: de BGHM toont nu al elke dag de bereidheid om haar procedures te verbeteren en zich te profileren als een echt uitmuntendheidscentrum ten dienste van de OVM’s, en dit om een steeds efficiëntere dienstverlening aan te bieden voor de sociale huurders.”

Drie prioritaire domeinen

De strategische doelstellingen die moeten worden bereikt in het kader van deze beheersovereenkomst worden ingedeeld volgens drie prioritaire domeinen: het Maatschappelijk domein, het domein Kwaliteit en het Intern domein.

Het Maatschappelijk domein verbindt de pijler van sociale actie met die van gebouwen. De BGHM gelooft er sterk in dat sociale huisvesting een springplank moet zijn voor zij die erin wonen. Daarom gaat de BGHM partnerschappen aangaan met andere regionale actoren, zoals Actiris en Bruxelles Formation, om de huurders op alle vlakken te ondersteunen: welzijn, gezondheid, werkgelegenheid, meertaligheid en veiligheid.

Een doorgedreven digitalisering van de diensten voor huurders, bijvoorbeeld via de nieuwe app Appinest, zal leiden tot meer efficiëntie en zal de reactietijd verminderen wanneer er problemen zijn. Maar het is belangrijk dat iedereen mee kan: om de digitale kloof te verkleinen, gaat de BGHM investeren in individuele begeleiding van huurders met de ondersteuning van de sociale cohesieprojecten.

Met het domein Kwaliteit belooft de BGHM aan alle medewerkers van de OVM’s om de ondersteuning en begeleiding te verbeteren. De BGHM gaat voor elke OVM evalueren waar haar expertise ligt en waar zij meer steun nodig heeft. Zo zal zij de hele sector harmoniseren en alle actoren op hetzelfde niveau tillen, ten voordele van de huurders.

Het delen van kennis en de toegang tot informatie zijn erg belangrijk om de werking te verbeteren. Daarom gaat de BGHM de mogelijkheden van haar extranet platform Artemis uitbreiden zodat de OVM’s toegang hebben tot hun financiële en technische gegevens, hun dossiers kunnen opvolgen en toegang hebben tot gedeelde informatie.

Op vlak van gebouwen, wil de BGHM de doelstelling van 6.400 nieuwe woningen, voorzien in het Noodplan voor Huisvesting, behalen tegen het einde van de legislatuur via nieuwbouw en aankopen. Ze gaat ook de OVM’s helpen om hun reeds gefinancierde renovatieprojecten af te werken, wat neerkomt op bijna 30.000 ingrepen. Tenslotte gaat de sector voor sociale huisvesting de algemene kwaliteit van het woningpark verbeteren op vlak van energieprestaties en comfort zodat alle woningen beantwoorden aan de minimumvereisten tegen 2030.

Ten slotte erkent het Intern domein dat de eigen medewerkers de motor zijn van de verandering die momenteel plaatsvindt in de sociale huisvestingssector. De afgelopen jaren heeft het management van de BGHM sterk ingezet op de autonomie, de verantwoordelijkheid en het menselijk leiderschap van haar teams. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen: de BGHM heeft twee jaar op rij het label ‘Great Place to Work’ behaald. De teams werden versterkt met nieuwe aanwervingen, en vandaag zijn de 163 medewerkers verenigd om de ambitieuze doelstellingen te behalen.

Bieke Comer, Voorzitster van de BGHM, besluit: « De BGHM wil van sociale huisvesting een echt kwaliteitslabel maken. Want wij voorzien niet alleen bakstenen, maar wij bouwen sterke, duurzame, wijken waar de sociale huurders, in al hun diversiteit, centraal staan en waar wij hun een heel mooie toekomst kunnen bieden.”

Tags: