Sociale huisvesting: subsidiebedrag voor projecten voor sociale cohesie met meer dan 60% verhoogd

Persbericht

Logement social : plus de 60% d’augmentation des subsides accordés aux projets de cohésion sociale

 

Op voorstel van Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting, heeft de Brusselse regering vandaag twee belangrijke beslissingen genomen om de actie van de projecten voor sociale cohesie (PSC) in de komende weken en maanden te consolideren: de subsidie 2022 voor alle projecten zal met 5% worden geïndexeerd en de subsidies voor 2023 zullen aanzienlijk hoger zijn.

Depuis 1999, la Région octroie des subventions à la SLRB afin de couvrir les frais de fonctionnement des projets de cohésion sociale (PCS). Les PCS – 32 projets implantés sur 32 sites de logements sociaux – sont le fruit d’une collaboration entre la SLRB et des partenaires locaux (ASBL, SISP ou commune).

Concreet hebben de PSC’s volgende opdracht: het versterken van de sociale banden, de strijd tegen isolement, burgerparticipatie, maar ook het organiseren van specifieke acties over en rond het thema huisvesting, het verbeteren van de leefomgeving door bewustmakingsacties te voeren in de sociale woonwijken en in de omgeving.

Een indexering van de subsidies in 2022

De aanzienlijke prijsinflatie waarmee we dit jaar worden geconfronteerd, heeft er in het bijzonder toe geleid dat de middelen die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de financiering van PSC’s, zijn verminderd. Om het hoofd te bieden aan de inflatie en de daarmee gepaard gaande loonindexering, hebben de PSC’s in 2022 een aanvullende subsidie aangevraagd.

Om tegemoet te komen aan hun verzoek, werd besloten een enveloppe van 144.000 euro toe te kennen die overeenstemt met 5% van het bedrag van de oorspronkelijke subsidie. Alle werkingskosten (lonen, sociale bijdragen en werkgeversbijdragen, ...) van de lokale partners die betrokken zijn bij projecten voor sociale cohesie kunnen met deze aanvulling worden gefinancierd.

Een toename van de structurele middelen van de PSC’s in 2023

Beaucoup de PCS éprouvent des difficultés à appliquer l’indexation des salaires pour leurs employés ou les barèmes d’ancienneté (en fonction des conventions collectives de travail). Par ailleurs, tous les PCS ne sont pas logés à la même enseigne : le financement d’un PCS varie entre 74.000 € et 122.000 €. Pour les PCS disposant d’un budget de 74.000 euros, soit la majorité d’entre eux, la marge de manœuvre financière reste limitée et ne leur permet de disposer que d’un seul collaborateur pour assurer les missions, ce qui peut mettre à mal la continuité et l’efficacité du service.

Om een antwoord te bieden op deze essentiële uitdaging van sociale cohesie, heeft de Brusselse regering voorgesteld de subsidie voor de PSC’s te verhogen, zodat ze allemaal een bedrag van 135.000 euro ontvangen. Op die manier kunnen ze hun acties nog verder opvoeren en een tweede VTE in dienst nemen. Het is ook de bedoeling om de nieuwe dotaties te indexeren.

In 2022 beschikte de BGHM over een budget van in totaal bijna 3 miljoen euro om de 32 projecten voor sociale cohesie in het Brussels Gewest te financieren. Dankzij deze dubbele gewestelijke financiële ondersteuning zal de BGHM nu een budget van in totaal 4.691.115 euro kunnen genieten.

"Een aanzienlijke verhoging van de budgetten voor de PSC’s is niet alleen noodzakelijk om tegemoet te komen aan de reële behoefte die al jaren op het terrein wordt vastgesteld, maar stelt ons ook in staat om de sociale begeleiding van de meest kwetsbare gezinnen in Brussel te versterken", besluit Nawal Ben Hamou.

Tags: