Intrafamiliaal geweld: invoering van een systeem waarbij apothekers fungeren als aanspreekpunt

Het is officieel, we hebben actie 50 van mijn Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen volbracht!

 
Deze actie voorziet in het "opzetten van een meldingssysteem via de apotheken".
 
We implementeren dus de resolutie van 11 mei 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Deze resolutie is het werk van socialistisch volksvertegenwoordiger Delphine Chabbert en voorziet in de invoering van een specifiek meldingssysteem dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld in staat stelt om het geweld op hun persoon aan te geven door zich naar een apotheek te begeven.

 

Invoering van een systeem waarbij apothekers fungeren als aanspreekpunt

In dit verband heeft het Gewest gewerkt aan de invoering van een systeem om de Brusselse apothekers te laten fungeren als aanspreekpunt voor de slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Algemeen genomen, maar vooral tijdens een lockdown, zijn apotheken vaak één van de enige externe plaatsen waar slachtoffers van geweld zich gemakkelijk en veilig naartoe kunnen begeven.

Met het oog hierop hebben wij gewerkt aan de opstelling van een tweetalige brochure voor de apothekers met uitleg over de rol die zij als “aanspreekpunt” kunnen vervullen. Die brochure adviseert en informeert de apothekers op een bevattelijke manier over hoe zij slachtoffers van intrafamiliaal geweld een luisterend oor kunnen bieden en hoe zij hen moeten doorverwijzen naar de gepaste ondersteunende diensten.

Er vond ook overleg plaats met de Apothekersvereniging van Brussel om de brochure af te stemmen op wat de apothekers zelf nodig hebben en om af te spreken hoe die correct kon worden verdeeld.

De AVB heeft gezorgd voor de verspreiding van de brochure onder haar leden. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat de brochure op bewustmakings- en informatiesessies met experts uit de sector aan de apothekers zal worden voorgesteld.

Bovendien zijn de Brusselse apotheken ook betrokken bij het holistische “DPO”-project (Détection-Prise en Charge-Orientation), dat ertoe strekt eenduidige informatie en een toolkit te verstrekken die kunnen worden gebruikt door alle beroepsbeoefenaars die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld.