La Région de Bruxelles-Capitale reçoit le 2ième Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité 2023

Persbericht

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt van de Europese Commissie de tweede plaats in de prijs voor "Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit 2023".

 

Donderdagnamiddag nam Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, namens de Brusselse regering de tweede prijs in ontvangst. Hiermee wordt het Brussels Gewest beloond voor zijn acties ter bevordering van diversiteit en inclusie.

 

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben veel Europese lokale overheden gereageerd op de oproep van de Europese Commissie met betrekking tot de prijs "Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit", waarbij ze hun beleid, plannen en initiatieven ten gunste van inclusie en diversiteit hebben voorgesteld.

 

Deze prijs, waarnaar lokale overheden van de Europese Unie kunnen meedingen, beloont steden die concrete acties hebben ondernomen voor een meer rechtvaardige samenleving door diversiteit en inclusie te bevorderen op het gebied van gender, zogenaamde raciale of etnische afstamming, handicap, leeftijd, genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

 

Bruxelles a reçu le deuxième prix des villes de plus de 50 000 habitants des mains de la Commissaire chargée de l’égalité, Helena Dalli lors d’une cérémonie qui ouvre le mois européen de la diversité 2023.

 

« "Het feit dat Brussel deze prijs krijgt uit een totaal van 74 kandidaturen uit de hele Europese Unie, vormt een erkenning en geeft zichtbaarheid aan het uitzonderlijke werk dat we sinds 2019 hebben verricht. Voor het eerst benadert het Brussels Gewest gelijke kansen als een belangrijke en transversale bevoegdheid. We hebben zes actieplannen opgesteld die gericht zijn op de voornaamste vormen van discriminatie waarmee men in Brussel wordt geconfronteerd. De plannen voorzien in concrete acties en een strikte methodologie die door de Europese Commissie zijn erkend", » se réjouit Nawal Ben Hamou.

 

Dit is een transversale, geïntegreerde en preventieve aanpak die geldt voor het gehele overheidsbeleid en die wil voorkomen dat ongelijkheden ontstaan of worden versterkt. mainstreaming de l’égalité des chances qui est une approche transversale, intégrée et préventive qui s’applique à l’ensemble des politiques publiques et vise à ne pas créer ou renforcer des inégalités existantes, qu’elles soient liées à la diversité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre le racisme, à l’inclusion des personnes LGBTQIA+, à l’accessibilité ou à la lutte contre les violences faites aux femmes.

 

Depuis fin 2022, la Région bruxelloise est dotée de six plans d’actions forts, ciblant les publics identifiés comme les plus impactés à Bruxelles et nécessitant une action politique spécifique pour une transformation structurelle des politiques publiques : 

  • Het eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen,
  • het eerste Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen
  • het plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen.
  • het Brussels plan ter bestrijding van racisme,
  • het plan voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
  • en het handistreamingplan.

 

Deze plannen zijn tot stand gekomen na overleg met een zeer breed panel van representatieve instanties en verenigingen op het terrein.

Deze volledig nieuwe transversale benadering, gekoppeld aan een ambitieuze visie en sterke bewustmakingscampagnes, zorgt ervoor dat we dagelijks de uitdaging kunnen aangaan wat betreft de promotie en de integratie van gelijke kansen in het Brussels overheidsbeleid, ongeacht iemands gender, genderidentiteit, nationale of etnische afkomst, seksuele oriëntatie, eventuele handicap of sociale herkomst en situatie.

 

Tags: