Mijn bevoegdheden

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting neemt de sociale vraag naar woningen almaar toe. Het krachtige beleid dat ik voer, is gebaseerd op verschillende hefbomen:

 

 • De voltooiing van de bouw van de 6.400 woningen die gepland staan in het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen van de vorige regeringen.
 • De renovatie van de bestaande sociale woningen om de koolstofvoetafdruk van de Brusselse woningen te verkleinen, alsook het energieverbruik en de lasten voor de huurders.
 • De "socialisering" van een deel van het openbare woningbestand, om de verschillende oplossingen voor de gezinnen te diversifiëren.
 • Allocation loyer généralisée qui regroupera les aides existantes pour que plus de Bruxellois puisse en bénéficier, plus simplement et plus rapidement.
 • De ontwikkeling van het aanbod van betaalbare woningen via de Sociale Verhuurkantoren. De huurders genieten op die manier een huurprijs die onder de marktprijs ligt en krijgen aangepaste sociale steun.
 • Samenwerkingen met de privésector, via de aankoop en renovatie van privéwoningen of de realisatie van stedenbouwkundige lasten in natura.

Gelijke kansen

Bij gelijke kansen gaat het erom te zorgen dat iedereen zelfbeschikkingsrecht heeft, aangezien we allemaal meervoudige identiteiten hebben. Het betekent ook dat alle Brusselaars dezelfde kansen en dezelfde rechten moeten krijgen, ongeacht hun vroegere, huidige of toekomstige identiteit.

 

Op basis van een transversale en collectieve visie zet ik mij in voor de bestrijding van discriminatie die verband houdt met zes specifieke criteria die, in sommige gevallen, cumulatief kunnen zijn (= intersectionaliteit):

 

 • Gender (gelijkheid tussen vrouwen en mannen)
 • Etnische en culturele achtergrond
 • Seksuele geaardheid
 • Genderidentiteit- en expressie
 • Sociale afkomst
 • Handicap

Sport

Het is mijn doel om de aandacht te vestigen op sportprojecten die de sociale mix bevorderen en uitsluiting bestrijden, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor het behoud van de gezondheid en sportprojecten die bijdragen aan het bijbrengen van waarden als respect en fair play.

 

Twee projecten zullen in het bijzonder worden ontwikkeld: vrouwensport en handisport. Het eerste stelt kansarme vrouwen in staat (opnieuw) aan sport te doen, terwijl het tweede personen met een beperkte mobiliteit in staat stelt een sport te beoefenen.

 

Via de FGC verleen ik financiële steun aan sportclubs die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden. We kunnen ook tot de helft van de kosten voor de renovatie/bouw van sportinfrastructuren voor onze rekening nemen en kunnen sociaal-sportief materiaal ter beschikking stellen van Brusselse clubs.

Sociale cohesie

Via de FGC verleen ik financiële steun aan bijna 400 verenigingen die zich dagelijks inzetten voor de bestrijding van alle vormen van sociale uitsluiting en discriminatie, door projecten te ontwikkelen voor sociale inclusie, emancipatie en interculturaliteit. Deze steun bedraagt iets meer dan 19 miljoen euro per jaar ten behoeve van duizenden Brusselaars.

 

Ik geef ook concreet vorm aan de toepassing van het nieuwe decreet inzake sociale cohesie door middel van:

 • de bestendiging van de financiering, door over te stappen van een subsidie per project naar een subsidie per erkenning,
 • de verduidelijking van de criteria voor de toekenning van subsidies,
 • de opname van het IFMB-budget in het cohesiebeleid.

 

Ten slotte zie ik erop toe dat deze hervorming geen afbreuk doet aan het bestaande aanbod van opleidingen, activiteiten, enz. die vaak onontbeerlijk zijn voor de emancipatie van veel Brusselaars.